Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

Evropske pravo 3 vydani

Nájdených:    11 produktov

Evropské správní právo

V návaznosti na nové vydání učebnice Správní právo – Obecná část publikace podrobněji zpracovává problematiku evropského správního práva. Tato publikace: - Přibližuje působení správního práva, které překračuje hranice národních států, se zvláštním zřetelem k právu Evropské unie - Vysvětluje, co znamená evropský správní prostor jako výchozí pojem pro analýzu evropského správního práva - Předkládá rozbor vztahu evropského správního práva k transnacionálnímu a globálnímu právu - Rekapituluje, kter...

Evropské mezinárodní právo soukromé

Již druhé vydání úspěšné publikace přináší především reakci na legislativní vývoj v nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti evropského soukromého práva. Druhé vydání: * Podává souhrnný a zároveň podrobný přehled o pramenech evropského mezinárodního práva soukromého * Neopomíjí ani základní obecné otázky, jako je struktura pramenů právní úpravy a jejich vzájemné vztahy, výklad a nejvýznamnější judikáty * Je podstatně rozšířeno o nová nařízení, včetně těch, která jsou použitelná až od roku 2015 * J...

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie II

Elektronická kniha Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie II: Publikace představuje „volné pokračování“ autorovy monografie Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie vydané v roce 2015, která tak nyní tvoří pomyslný první díl dvoudílné série. V době vydání I. dílu byla rodící se politika EU v oblasti zahraničních investic, založená na nové vnější pravomoci Unie získané na základě Lisabonské smlouvy, uprostřed procesu svého formování, přičemž mnohé kl...

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Elektronická kniha Pracovnělékařské služby, 3. vydání: Toto třetí vydání reaguje na důležitá rozhodnutí soudů, ke kterým došlo od předchozího vydání. Text monografie je aktuální k datu 1. 1. 2020. Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto povinností je v některých případech trestáno přísnými sankcemi. Tato publikace d...

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů - 3. vydání

Elektronická kniha Rozumíme účetní závěrce podnikatelů - 3. vydání:K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejichž cenné papíry jsou kotované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). ...

Mezinárodní právo soukromé

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nejen nový občanský zákoník, ale i zákon o mezinárodním právu soukromém. Od 7. vydání učebnice v roce 2009 se pro Českou republiku staly závazné četné mezinárodní smlouvy a nařízení Evropské unie (nařízení Brusel I bis, nařízení o dědictví atd.). Nová česká úprava mezinárodního práva soukromého přinesla celou řadu změn a řešení otázek, které nebyly dříve upraveny (např. kvalifikačního problému, aplikace zahraničního práva, volby rozhodného práva v dědickém a rodin...

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání

Elektronická kniha Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání:Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení jejich působení, jsou společně s kategorizací prací základními „stavebními kameny BOZP v každé firmě nebo společnosti. Jedná se o zásadní proces systémového přístupu k zajištění BOZP, který nikdy není ukončen a ke kterému je nutné se neustále vracet.Mnohé právní předpisy řešící BOZP stanovují své požadavky právě v n...

Nová společnost s ručením omezeným - právo – účetnictví – daně - Lucie Josková

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným, a to z pohledu právního, daňového i účetního. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti.Součástí výkladu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina.Aktualizovaná verze publikace přitom zohledňuje nejnovější judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému došlo od poslední...

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - komentář, 2. vydání

Elektronická kniha Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - komentář, 2. vydání:Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem této knihy je poskytnout čtenáři podrobné informace o české právní úpravě posuzování vlivů na životní prostředí, a to ve všech jejích praktických souvislostech. Výklad všech ustanovení je veden ...

Uzavřený obchodní stát

Vydání Fichteho díla Uzavřený obchodní stát je právě v době globalizace nanejvýš aktuální. Hlavní teze Fichteho spisu zní: hospodářství, právo a politika se mají podílet na dialektické jednotě, tzn. že národní ekonomie, národní právní společenství a národní stát mají tvořit, podobně jako ve Fichtově době, momenty dialektické jednoty. Pro současnost to znamená následující: evropské hospodářství, evropské právo a evropské politické společenství patří k sobě a jejich provázanost představuje požada...

Právní aspekty hazardních her

Elektronická kniha Právní aspekty hazardních her: Monografie Právní aspekty hazardních her je prvním komplexním zpracováním herního práva po vydání zákona o hazardních hrách (č. 186/2016 Sb.), který překonal přes čtvrt století starý zákon o loteriích a výrazně pozměnil podnikatelské prostředí v oblasti hazardních her. Monografie je rozdělena do dvanácti kapitol, které se vedle filosofického a historického úvodu zaměřují jak na soukromoprávní, tak na veřejnoprávní aspekty provozování hazardn...