Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

Dejiny stredoveku

Nájdených:    39 produktov

Utajené dějiny středověku

Myslíme si, že víme? Nebo je všechno jinak?

Dějiny středověku pro zahraniční studenty

Učební text Dějiny středověku pro zahraniční studenty je součástí třídílné učebnice určené pro roční přípravu zahraničních studentů ke studiu na českých vysokých školách, především pro přípravu studentů humanitních a uměleckých směrů. Zahrnuje období od rozpadu západořímské říše do počátku třicetileté války a podává základní učivo v rozsahu středoškolské látky.

Dejiny európskeho stredoveku I. Raný stredovek

Dielo o všeobecných dejinách stredoveku Európy určené najmä študentom histórie, učiteľom dejepisu na všetkých typoch škôl a profesionálnym historikom, ale i archivárom, arecheológom a mnohým iným, ktorých fascinuje život tejto epochy. Obsahuje všetky javy a procesy, ktoré zásadne ovplyvnili formovanie politických, spoločenských a kultúrnych charakteristík stredovekej Európy.

Stručné dějiny latinské literatury středověku

Latinská vzdělanost a písemnictví významně spoluutvářely podstatu evropské vzdělanosti.. Literatura psaná latinsky nezanikla s pádem římské říše, ale rozvíjela se dál v duchovním prostředí klášterů a později ve vzdělaneckém prostředí univerzit.

Bratislava v stredoveku. Ilustrované dejiny

Kniha predstavuje stredovekú Bratislavu z obdobia 11. až 16. storočia, keď sa mesto prudko rozvíjalo a na sklonku stredoveku sa stalo jedným z najvýznamnejších miest v Uhorsku. Exkluzívna grafická úprava s množstvom ilustrácií, máp, listín, dobových i súčasných fotografi í a vyobrazení historických artefaktov približuje naše hlavné mesto širokej čitateľskej verejnosti, milovníkom histórie i historikom. Doteraz nevyšla iná takto komplexne spracovaná kniha o našom hlavnom meste v stredoveku....

Dějiny piva. Od zrození po konec středověku

Pivo je nejstarší kulturní nápoj lidstva. Přesněji řečenoje o pár vteřin starší než lidská civilizace, neboť je to fenomén, který civilizaci pomáhal vytvořit a formuje ji dodnes.

Dějiny německé literatury 1. Od středověku po baroko

Prvý diel trojdielnych dejín nemeckej literatúry pojednáva od stredoveku po baroko. Základ tvoria interpretácie hlavných literárnych diel tohto obdobia.

State a články k slovenskému stredoveku

Výber z prác profesora Matúša Kučeru umožňuje odbornému i laickému čitateľovi v kompaktnej podobe zoznámiť sa s jeho textami, ktoré sú „roztratené“ vo viacerých vedeckých časopisoch, zborníkoch a publikáciách z rôznych časových období – od počiatkov jeho vedeckej tvorby až po posledný príspevok z konferencie v roku 2011. Štúdie sú usporiadané do 4 blokov: O koncepcii slovenských dejín, Slovenská historiografia, Hospodárske a sociálne dejiny slovenského stredoveku a Slovensko-poľské vzťahy v str...

Astronomie ve středověku

Dejiny stredovekej astronómie sú druhým dielom plánovanej trilógie o dejinách astronomických teórií od antiky po renesanciu.

Filosofie vrcholného a pozdního středověku

Výklad představuje hlavní postavy středověké myšlenkové tradice od počátků scholastické disputace a aristotelské recepce ve 12. století až po Gabriela Biela (+ 1495). Oproti výkladu A. de Libery, který v řadě Dějiny filosofie již vyšel a který věnuje rovnoměrný prostor byzantské, židovské, islámské i latinské tradici, se Kobuschova prezentace soustředí na klíčové autory křesťanského Západu. Přeložil M. Pokorný.

Dějiny filosofie III.

Třetí díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk.

Dějiny filosofie II.

Druhý diel jedenásť zväzkových Dejín filozofie jezuita Frederica Coplestona zahŕňa dobu od Augustína k Dunsovi Scotovi. Ide teda o dobu od vrcholnej patristiky až k vrcholnému stredoveku.

Nové dějiny desátků

Desátky dnes pokládají někteří lidé za základ prosperity; pro jiné jsou jen symbolem temného středověku. Desátky jsou přitom i dnes spojeny s mnoha otázkami, například: Co měly společného s vyvražděním obyvatel ze Stedingu?

Církevní dějiny. Novověk

Druhý díl Církevních dějin, který navazuje na předchozí zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím sahajícím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Autoři předkládají komplexní syntézu církevních dějin, která neopomíjí žádnou z důležitých křesťanských skupin novověku a překračuje konfesní pohled na církevní dějiny.

Vlastné meno v myslení antiky a stredoveku

Monografia podáva ucelený obraz o najstaršom filozofickom a jazykovednom uchopení kategórie vlastných mien v rámci prvých úvah o povahe jazykového systému. V monografii sa po prvýkrát slovenskej odbornej verejnosti sprístupňujú aj pozoruhodné výsledky signifikačnej sémantiky Tomáša z Erfurtu (14. stor.). Práca sa vyznačuje filologickou presnosťou rekonštrukcie najstarších úvah o vlastných menách a pri hodnoteníich významu pre dejiny lingvistiky autor používa optiku súčasnej funkčnoštrukturálnej...

Medvěd. Dějiny padlého krále

Po dlouhý čas nebyl v Evropě za krále zvířat pokládán lev, nýbrž medvěd, vnímaný jako dávný předek člověka. Kult medvěda sahající do prehistorických dob pronikl i do ikonografie a pověstí středověku a narazil na odmítavý postoj křesťanských teologů.

Církevní dějiny národa Anglů

Historia ecclesiastica gentis Anglorum se již od raného středověku stalo jednou z nejpopulárnějších knih v Anglii a v žánru narativní historie bylo vnímáno jako první pokus o sepsání národních dějin. Dějiny Anglů totiž nepřinášejí jen poutavé svědectví o počátcích a upevňování křesťanské víry v Británii, ale především nesmírně cenný a dodnes nejspolehlivější pramen k dějinám anglosaských království v 5.–8. století. Součástí Bedova výkladu jsou rovněž příběhy a zázraky svatých včetně životopisů ...

Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance

Klíčové dílo sovětské historiografie, které do Československa přineslo v 70. letech důkaz, že dějiny nejsou jen příběhem nekonečného třídního boje, ale představením s nespočtem malých dramat. „Pojal Rabelaisův román jako umělecké přetvoření a umocnění projevů lidové kultury za středověku a renesance a vymanil jeho výklad ze spojování díla především s tradicemi oficiální vysoké literatury. V takovém starším pojetí jeví se jednotlivé, už na první pohled zřejmé a zcela nesporné prvky lidových kult...

Cirkevní dějiny. Antika a středověk

Předložit přehledný a objektivní pohled na dějinykřesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání církevních dějin, které odráží současný stav historického bádání a většinový pohled zainteresovaných odborníků.

Knihy kupovati... Dějiny knižního trhu v českých zemích

Jak vypadal český knižní trh ve středověku? Co všechnose až do současnosti na jeho poli událo?

Velké dějiny zemí Koruny české - Lidová kultura

Svazek je pokračováním tematické řady, která navázala na patnáct dílů Velkých dějin zemí Koruny české. Tým vědeckých pracovníků Etnologického ústavu AV ČR v něm pojednává téma lidové kultury v českých zemích od raného středověku po současnost komplexně a v evropských souvislostech, v unikátním záběru, jakého dosáhla česká etnografie naposled v šedesátých letech minulého století.

Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc - na križovatke kultúr

Brezalauspurc - na križovatke kultúr je prvá z piatich častí rozsiahlej monografie o dejinách Bratislavy a jej regiónu od prvých stôp osídlenia do konca 20. storočia. V obsiahlom prvom zväzku podáva tím renomovaných vedeckých pracovníkov komplexné dejiny mesta od praveku do raného stredoveku. Históriu mesta a jeho obyvateľov zaraďujú autori do širšieho kontextu a poukazujú na úzku zviazanosť s okolitými regiónmi nielen na Slovensku, ale aj s dejinami susediacich regiónov Rakúska, Maďarska a Čes...

Dějiny německé literatury 2. Od osvícenství k době předbřeznové

Trojzväzkové dejiny nemeckej literatúry od ranného stredoveku po súčasnosť. Druhý zväzok predstavuje dobu od osvietenectva až do roku 1848.

Dějiny Židů v českých zemích v 10. - 18. století

Přehled dějin Židů v českých zemích v předmoderním období je uspořádán chronologicky – hlavní kapitoly se věnují osudům Židů v raném a vrcholném středověku, v pozdně středověkém a raně novověkém stavovském státě, v období rudolfinského Zlatého věku, za třicetileté války a v období absolutistického státu a josefinských reforem. Hlavní kapitoly jsou dále členěny tematicky – jednotlivé podkapitoly přinášejí základní informace o povolání Židů, jejich osídlení, právním postavení a o dobových protiži...

Chrám Svätej Trojice vo Svidníku

Kniha obsahuje históriu mesta Svidník v stredoveku a novoveku. Popisuje dejiny Pravoslávia od najstarších dokladov po rok 1993.

Jan Hus. Život a dílo

František Šmahel patří k nejvýznamnějším evropským medievistům. Téměř padesát let se originálním způsobem věnuje dějinám české a evropského pozdního středověku, s důrazem na genezi české reformace, dějiny vzdělání a univerzit či raného humanismu.

Uherské Hradiště - Zmizelá Morava

V edici Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko tentokrát přinášíme pohled na proměny Uherského Hradiště. Autorky knihy zevrubně a velmi čtivou formou líčí dějiny tohoto slováckého města od středověku až po události posledních desetiletí.

História zadnými dverami

Kniha História zadnými dverami je unikátny projekt, v ktorom sa viac ako päťdesiat slovenských historikov spojilo a prinieslo niekoľko desiatok príbehov, ktoré ukazujú, že dejiny nie sú len výpočtom rokov a faktov. Najväčšie historické osobnosti mali aj svoju veľmi ľudskú stránku a nie vždy sa všetko dialo na základe dôkladných kalkulácií či plánov. Čitateľ sa v príbehoch siahajúcich od stredoveku po najnovšie dejiny 20. storočia dozvie zaujímavosti, ktoré sa do učebníc dejepisu nedostali....

Úvod do dějin čínského písemnictví a krásné literatury II.

Učebnice dějin čínské literatury plánovaná ve třech dílech postupně obsáhne dějiny čínského písemnictví od nejstarších dob až po konec období raného středověku (tj.zhruba 1000 př.n.l. až 600 n.l.). Je koncipována jako systematické uvedení do tématu založené na interpretaci primárních pramenů a na nejnovější sekundární literatuře.

Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Košice v súvislostiach dejín

Publikácia na 870 stranách predstavuje prvé syntetické dejiny divadla v meste v súvislostiach s udalosťami, ktoré zodpovedajú vývojovej logike politických a spoločenských premien mesta na pozadí toho, čím a ako žil i čo tvoril okolitý svet. Publikácia sa stala kronikou pohybov v dejinách kultúry mesta, pritom od stredoveku rekonštruuje jej pôsobenie aj v kultúrnych centrách za hranicami Rakúsko-Uhorska.

Historické štúdie 47

Historické štúdie 47 ponúkajú čitateľom tri bloky statí. Prvý blok – Archontologický výskum uhorských/slovenských dejín– sa zaoberá personálnym výskumom hodnostárov, funkcionárov, úradníkov, zamestnancov a ich kariérnymi biografiami z obdobia začiatku stredoveku až po 17. storočie. Štúdie z druhého bloku (Dejiny vedy a techniky) približujú industrializačnú politikuUhorska a jej význam pre technický vývoj na Slovensku v období druhej priemyselnej revolúcie 1867 – 1918....

Staletí pospolu

Bibliofilsky vypravená knížka zachycuje v mnoha kresbách a doprovodných textech rozsáhlou řadu dochovaných židovských památek na našem území či jejich pozůstatků. V historických reminiscencích z období středověku, z doby Rudolfa II. i z novověkých dějin se zamýšlí nad podstatou a etikou národa, který sehrál v historii našich zemí významnou roli. Židovské etnikum a jeho kultura ovlivnily naše dějiny nejen po stránce literární či architektonické, ale i duchovní....

Geschichte - Erinnerung - Selbstidentifikation

Sborník německojazyčných příspěvků ze stejnojmenného mezinárodního kolokvia, konaného 14.–16. 4. 2010, v rámci projektu Korunní země v dějinách českého státu se nyní zaměřil na téma budování identity a (sebe)prezentace jednotlivých regionů České koruny ve středověku a raném novověku s důrazem na Slezsko a Horní a Dolní Lužici. Čeští, polští a němečtí historici a kunsthistorici zde na základě písemných a hmotných pramenů zkoumají, jak jednotlivé regiony vnímali svou výlučnost, jak prezentovali s...

Súboj titanov

Kniha je výsledkom dlhoročnej výskumnej práce, v rámci ktorej sa autor zaoberal predovšetkým rôznymi aspektmi dejín diplomacie na prelome antiky a stredoveku. Práve vzťahy medzi vtedajšími veľmocami – Východorímskou ríšou a sásánovskou Perziou v období 6. a na začiatku 7. storočia sú priam ukážkovým príkladom využitia diplomatických prostriedkov a metód na najvyššej úrovni, ktoré v mnohých ohľadoch ponúkajú zaujímavé paralely aj so súčasným vývojom v oblasti medzinárodných vzťahov. Dejiny sásán...

Šternberkové. Panský rod v Čechách a na Moravě

Možná si z legendárních Černých baronů pamatujete hlášku: „Poslyšte, Šternberk, nejste vy náhodou ňákej ten fón?“ „Jsem poslední hrabě Šternberk ze Šternberku, soudruhu poručíku.“ Seznamte se s osudy rodu Šternberků - jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších šlechtických rodů, jehož počátky v Čechách a na Moravě se datují do 1. poloviny 13. století. Představitelé tohoto rodu se významně zapsali do našich dějin od středověku po odpor proti nacistům, podporovali vědu a umění a zanechali významné ...

Účetnictví mezi tradicí a racionalitou

Dějiny účetnictví nemají v české knižní produkci zvlášť hojné zastoupení, a i proto je kniha Pavly Slavíčkové Účetnictví mezi tradicí a racionalitou od středověku do počátku 18. století v jistém smyslu unikátní. Jejím záměrem je na základě analýzy širokého spektra soudobých historických pramenů seznámit čtenáře s podobou nejstarší účetní soustavy používané na našem území, vysvětlit, v čem spočívala její specifika a proč u nás, na rozdíl od zemí zejména západní Evropy, nenašlo v tomto období upl...

Slezsko v dějinách českého státu

První svazek, na němž se autorsky podíleli Vratislav Janák, Pavel Kouřil, Dalibor Prix, Robert Antonína Martin Čapský, zahrnuje dějiny slezského teritoria od pravěku přes antiku až po příchod slovanského obyvatelstva, dále období středověku, kdy se Slezsko, původně údělné knížectví polských Piastovců, jež se během doby rozštěpilo na téměř dvě desítky knížectví, stalo ve 14. století integrální součástí českého království. Velkou roli sehrávalo již tehdy největší slezské město Vratislav, po Praze...

Historik na Moravě

Sborník vydaný u příležitosti životního jubilea významného historika profesora Jiřího Malíře, dlouholetého vedoucího Historického ústavu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a předsedy Matice moravské, přináší více než šest desítek článků, jejichž těžiště se zdaleka neomezuje pouze na hlavní oblast oslavencova odborného zájmu - politické dějiny moravského prostředív 19. století. Na devíti stech stranách reprezentativně vypravené publikace čtenáři naleznou pestrou paletu textů rozčleněný...

O pokroku od boku aneb Jak se zdokonalujeme - Zdeněk Šmíd

Není tajemstvím, že oblíbeným tématem spisovatele Zdeňka Šmída jsou dějiny. Tentokrát se zaměřil na ty světové, a nebyl by to on, aby je nepojal s laskavým humorem sobě vlastním a zároveň s patřičným nadhledem. A tak se spolu s ním vydáme na cestu od počátku věků až po naši současnost. Připomeneme si různé teorie vzniku světa, zejména tu biblickou, od rajských radostí dospějeme až k řeckořímské moudrosti, budeme svědky stěhování národů, křížových výprav, objevení Ameriky či dobytí říše Inků. Po...