Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

Agro vertimec 1 8 ec 10 ml

Nájdených:    1 produkt

AGRO Vertimec 1,8 SC 12ml

AGRO Vertimec 1,8 EC je přípravek působící jako kontaktní a požerový jed. Je vysoce účinný na vrtalky a svilušky na okurkách, paprikách a rajčatech. Účinkuje také na meru na hrušních. H302 Zdraví škodlivý při požití.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.H373 Může způsobit poškození nervového systému při prodloužené nebo opakovanéexpozici.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.EUH208 Obsahuje1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Může vyvol...