{"data":"
\r\n Chyst\u00e1te se vst\u00fapi\u0165 na str\u00e1nky umiestnen\u00e9 na verejnej po\u010d\u00edta\u010dovej siete Internet,\r\n a to s erotickou a sexu\u00e1lnou t\u00e9matikou.<\/strong> Pre\u010d\u00edtajte si preto pros\u00edm pozorne nasleduj\u00face in\u0161trukcie:\r\n

\r\n Stisknut\u00edm tla\u010d\u00eddla 'Vst\u00fapi\u0165' potvrdzujem, \u017ee\r\n\r\n
    \r\n
  1. je mi viac ako 18 rokov;<\/li>\r\n
  2. s\u00fahlas\u00edm s t\u00fdm, \u017ee sexu\u00e1lne orientovan\u00fd materi\u00e1l som opr\u00e1vnen\u00fd u\u017e\u00edva\u0165 iba v s\u00fakrom\u00ed a to v\u00fdlu\u010dne pre svoju osobn\u00fa potrebu;<\/li>\r\n
  3. sexu\u00e1lne orientovan\u00e9 materi\u00e1ly ma neur\u00e1\u017eaj\u00fa, nepohor\u0161uj\u00fa a\/alebo inak neohrozuj\u00fa a na uveden\u00e9 str\u00e1nky vstupujem dobrovo\u013ene;<\/li>\r\n
  4. neposkytnem a ani priamo \u010di nepriamo neumo\u017en\u00edm pr\u00edstup k materi\u00e1lom z\u00edskan\u00fdm na t\u00fdchto str\u00e1nk\u00e1ch osob\u00e1m mlad\u0161\u00edm ako 18 rokov, \u010di osob\u00e1m,\r\n ktor\u00e9 nie s\u00fa k pr\u00edstupu k uveden\u00fdm materi\u00e1lom sp\u00f4sobil\u00e9.<\/li>\r\n <\/ol>\r\n\r\n Pokia\u013e nespl\u0148ujete aspo\u0148 jednu podmienku uveden\u00fa v bodoch 1 a\u017e 4, opustite pros\u00edm tla\u010didlom 'Od\u00eds\u0165' tieto str\u00e1nky.\r\n Pokia\u013e spl\u0148ujete v\u0161etky podmienky uveden\u00e9 v bodoch 1 a\u017e 4, ste opr\u00e1vnen\u00fd vst\u00fapi\u0165.\r\n\r\n<\/div>\r\n
    \r\n \r\n \r\n\r\n
    <\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n